15 12 2011

Proje Hazırlama Dersi-Soruları ve Cevapları(s36-37)

A.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. (S36-37)

1)  I. Nefes darlığı

     II. Yeşil alanların azalması

   III. Nüfus artışı

   IV. Üretim kaynaklarının azalması

    V. Psikolojik bozukluklar

Yukarıdaki örneklerden hangisi ya da hangileri sağlıkla ilgili bir problemdir?

A)Yalnız I

B)II, V

C)I, IV

D)II, III

E)I, V

2)Aşağıdakilerden hangisi, problem belirlenirken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?

A) Problem ilgi çekici olmalıdır.     B) Problemi çözebilecek yeterlilikte olunmalıdır.     C) Problem konuları soyut olmalıdır.

D) Problemin çözüm yöntemi olmalıdır.      E) Probleme ait yeterli kaynak materyal bulunmalıdır.

3) Proje hazırlamak isteyen bir öğrenci için ilk basamak aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hipotez kurma     B) Materyal toplama     C) Planlama yapma     D) Problemleri tespit etme     E) Yöntem ve teknikleri seçme

4) “Her problemin çözümü belli bir sürece bağlıdır.” İfadesiyle, problem çözmenin hangi özelliği üzerinde durulmaktadır?

A) Zaman     B) Orijinalliği     C) Kaynak bulunması     D) Maliyeti     E) Güncelliği

5) Bir ekmeğin; gıda mühendisine göre besin değeri, doktora göre sağlığa uygunluğu, fırıncıya göre ise maliyeti ve satışı problemdir. Aynı nesne veya olay, farklı kişilerin inceleme ve araştırma konusu olabilir.

Yukarıdaki açıklamada, problem belirlemenin hangi özelliğinden bahsedilmiştir?

A)Nesne ve olaylardan bağımsız olduğu,

B)Kişilerin mesleklerine göre değişebildiği,

C)Somut olduğu zaman değişmeyeceği,

D)Soyut düşünceler içermesi gerektiği,

E)Herkese göre tek olduğu.

6) Yakın çevresi ile ilgili proje yapmak isteyen bir öğrencinin, aşağıdaki problemlerden hangisini proje konusu olarak seçmesi uygun değildir?

A)Evde enerji tasarrufu

B)Atıkların dönüştürülmesi

C)Çevrenin ağaçlandırılması

D)Su kirliliğinin önlenmesi

E)Uzay kirliliği

B.Aşağıdaki ifadelerden doğru olanları (D), yanlış olanları (Y) harfi ile işaretleyiniz.

1)Gecekondulaşma, sosyal çözülmeler ve nüfus artışı, toplumsal problemlerdir.  (  D   )

2)Problemi çözebilmek için gerekli materyal ve yöntem bulunabilmelidir.  (  D   )

3)Problemler insanların günlük yaşantılarından uzak olmalıdır.  (  Y   )

4)Projeler çözüme yönelik olmamalıdır.  (   )

 

A.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. (s40)

1) “Kahvaltı yapmak, öğrenmeyi olumlu etkiler.” diyen bir araştırmacı, bilimsel araştırmanın hangi basamağındadır?

A)Denence

B)Gözlem

C)Veri toplama

D)Deney

E)Sonuç

2)Aşağıdakilerden hangisi fen bilimlerine ait bir denencedir?

A)İnsan en değerli bir varlıktır.

B)Metaller elektriği iletir.

C)Öğrenciler çok duygusaldır.

D)Çevre, çocuklarımıza emanettir.

E) “5” bir doğal sayıdır.

3)Aşağıdakilerden hangisi denencenin özelliklerinden biri değildir?

A)Basit ve açık bir önerme niteliğinde olmalı

B)Eldeki verileri desteklemeli

C)Tahminlere açık olmalı

D)Üzerinde kısmi değişiklikler yapılabilmeli

E)Sınırları belli olmayan sorular olmalı

4)“Canlıların solunumu” ifadesi bir denence olamaz. Ancak “Kurbağalar, ağız yutak solunumu yoluyla oksijen ihtiyacını karşılar.” İfadesi bir denencedir.

Bu örnekte denecenin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

A)Değişebilir olmalı

B)Yordamaya uygun olmalı

C)Basit, açık ve sınırlı olmalı

D)Test edilebilmeli

E)Verilerle desteklenmeli

5) Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir tahmin cümlesi değildir?

A)Eğer basınç artarsa gaz sıkışır.

B)Yağmur yağarsa yerler ıslanır.

C)Çeşmeler açık bırakılırsa sular donmaz.

D)Çok kazanırsan çok harcarsın.

E)Hava sıcak ise yoğurt daha iyi mayalanır.

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanları (D), yanlış olanları (Y) harfi ile işaretleyiniz.

1) Derlemeler ve yıllıklar yazılı kaynak olamaz.  (  Y   )

2) Denenceler, yeni gerçeklere ve tahminlere açık olmalıdır.  (  D   )

3) Probleme ait konuların sınırları iyi belirtilmelidir.  (  D   )

4) Probleme ait denenceler önceden belirlenmelidir.  (  D   )

5) Denenceler, belli bir amaca hizmet etmelidir.  (  Y   )

 

A.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. (s43)

1)Aşağıdakilerden hangisi, araştırmada ve projenin planlanmasında dikkat edilmesi gereken ilk basamaktır?

A)Denencenin oluşturulması

B)Denenceye uygun tahminlerde bulunması

C)Bilgilerin düzenlenmesi

D)Sonuçların değerlendirilmesi

E)Projenin yazılması

2)Doğadaki olayları neden-sonuç ilişkisi içinde inceleyerek bilimsel bilgiye temel oluşturan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A)Anket

B)Sosyometri

C)Deney

D)Monografi

E)Gözlem

3)Bulunduğu yörede yaşayan İstiklal Savaşı gazileriyle yüz yüze konuşarak İstiklal Savaşı hakkında bilgi toplayan bir öğrencinin kullandığı teknik, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Anket

B)Görüşme

C)Deney

D)Örnekleme

E)İstatistik

4)Aşağıdakilerden hangisi proje basamaklarından biri değildir?

A)Problemin belirlenmesi

B)Denencenin sınanması

C)Denencenin ortaya konması

D)Verilerin düzenlenmesi

E)Problemin soyutlaştırılması

5)Bir projenin hazırlanmasında deneceler oluşturulduktan, materyal ve yöntem belirlendikten sonra yapılacak ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A)Sürecin ve zamanın belirlenmesi

B)Proje maliyetinin hesaplanması

C)Proje ile ilgili materyallerin toplanması

D)Projenin planlanması

E)Problemle ilgili denencelerin kurulması

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanları (D), yanlış olanları (Y) harfi ile işaretleyiniz.

1.Planlama, proje ve araştırmanın en önemli basamağıdır.  (  D   )

2.Proje hazırlamada en son aşama, projenin yazımıdır.  (  Y   )

3.Bilgi alınacak kişi ile karşılıklı olarak bilgi toplama tekniği, vaka incelemedir.  (  Y   )

4.Olayların doğal ortamda müdahale edilmeksizin izlenmesine “doğal gözlem” denir.  (  D   )

5.Görüşme ve anketin belli bir gruba uygulanmasına “örnekleme” denir.  (  D   )

6.Planlamada, süre ve maliyet göz önünde bulundurulmamalıdır.  (  Y   )

 

A.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. (s51)

1)Proje hazırlamada, problemi çözmeye yönelik en son aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A)Problemin belirlenmesi

B)Projenin değerlendirilmesi

C)Farklı yöntem ve tekniklerin seçilmesi

D)Maliyet ve zamanın hesaplanması

E)Problemle ilgili verilerin toplanması

2)Aşağıdakilerden hangisi, denence sonuçlarının ortaya konulmasında ve değerlendirilmesinde yapılan işlemlerden biridir?

A)İstatistiksel değerlendirme

B)Bilgilerin sıraya konulması

C)Denencelerin sınanması

D)Projenin yazılması

E)Projenin sunulması

3)Aşağıdakilerden hangisi, sayısal olaylar arasındaki kesin ve karşılaştırılabilen ilişkileri gösteren araçlardan biri değildir?

A)Harita

B)Grafik

C)Şekil

D)Tablo

E)Anket

4)Proje hazırlamak ve sonuçlandırmak önemli bir süreçtir. Buna göre, proje hazırlamanın en temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Sorunları çözmeye yönelik olması

B)Ortaya mutlak ürün koyması

C)Projeyle ilgili soyut bilgi elde etmesi

D)Bilgilerin ilk elden elde edilmesi

E)İnsan yaşamını kolaylaştırması

5)Bilimsel bir projenin yapılma nedenini, aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade eder?

A)Maliyeti

B)Süresi

C)Amacı

D)İçeriği

E)Yöntemi

6)Aşağıdakilerden hangisi deney sonuçlarını değerlendirme amaçlarından biri olamaz?

A)Yeni deneceler kurmak

B)Denenceleri sonuçlandırmak

C)Kesin doğrulara ulaşmak

D)Araç-gereç geliştirmek

E)Farklı yorum yapmak

 

A.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. (s52-54)

1)Aşağıdakilerden hangisi proje tamamlama sürecinde planlama ile ilgili bir basamak olamaz?

A)Bilgilerin düzenlenmesi

B)Denence sonuçlarının ortaya konulması

C)Projenin yazılması

D)Materyal ve malzemenin düzenlenmesi

E)Farklı bir problemin belirlenmesi

2)Aşağıdakilerden hangisi geçerliliğin ifadesidir?

A)Farklı zamanlarda ve aynı koşullarda sonucu vermesidir.

B)Amaca götüren en kısa yoldur.

C)Kullanılan materyal ve yöntemlerin doğru seçilmesidir.

D)Olayın neden-sonuç ilişkisi ile açıklanmasıdır.

E)Konu hakkında yazılmış yazıdır.

3)Aşağıdaki denecelerden hangisi bir tahmin ifadesi değildir?

A)2X + 5 = 7 ise x = 1’dir.

B)Hayat pahalılığının nedeni enflasyondur.

C)Küresel ısınma devam ederse kuraklık olacaktır.

D)Hücre bölünmesinden çekirdek sorumluysa çekirdeği çıkarılan hücre bölünemez.

E)Metallerin ısıyı iletme özelliği varsa bakır iyi bir iletkendir.

4)Aşağıdakilerden hangisi denecenin özelliklerinden biri olamaz?

A)Basit ve açık bir önerme niteliğinde olmalı

B)Test edilebilmeli

C)Yeni gerçeklere ve tahminlere açık olmalı

D)Eldeki verileri desteklemeli

E)Soyut ve kavramsal olmalı

5)Aşağıdakilerden hangisi denencenin sınanması ile dorudan ilgilidir?

A)Problemin belirlenmesi

B)Materyal araç ve gereçlerin toplanması

C)Sonuçların tasnif edilmesi ve rapor haline dönüştürülmesi

D)Projenin tanıtılarak sunulması

E)Projenin hayata geçirilebilirliğinin test edilmesi

6)Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir araştırma yöntemi olamaz?

A)Deney

B)Monografi

C)Görüşme

D)Tahmin

E)Anket

7)    I. Küresel ısınma

       II.Kuş gribi

      III.Şehirlerdeki işsizlik

      IV.Gürültü kirliliği

Yukarıda verilenlerden hangileri sosyal problemdir?

A)III, IV     B)I, II     C)II, III     D)I, IV     E)III, V

8)Aşağıdakilerden hangisi bir denencenin farklı zamanlarda ve aynı koşullarda aynı sonucu vermesidir?

A)Geçerlilik

B)Objektiflik

C)Güvenilirlik

D)Örnekleyicilik

E)Tahmin

9)Bilimsel bir çalışmada bulguların değerlendirilmesini aşağıdakilerden hangisi en iyi ifade eder?

A)Denence sonuçlarını anlaşılır duruma getirme

B)Değerlendirme sonuçları ile kesin doğruya ulaşma

C)Elde edilen sonuçların tutarlılığını tespit etme

D)Denencenin ne kadar desteklenip desteklenmediğini görme

E)Yeni denencelere zemin hazırlama

10)Gözlem tekniğini aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

A)Doğal olay ve davranışların izlenmesi

B)Olayların matematiksel olarak ifade edilmesi

C)Denencenin laboratuar ortamında sınanması

D)Bilimsel alanlara özgü yazılı soru hazırlanması

E)Kişiler ya da kurumlar hakkında bilgi toplanması

11)   I.Sorular önceden hazırlanır.

       II.Hazırlanan sorular yüz yüze sorular ve cevap alınır.

Yukarıda özellikleri belirtilen araştırma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A)Monografi

B)Anket

C)Görüşme

D)İstatistik

E)Deney

12)Tarih dersinde literatür araştırması yapmak isteyen bir öğrenci aşağıdakilerden hangisine başvuramaz?

A)Kitap

B)Makale

C)Bülten

D)dergi

E)Bilgisayar

13)Okuldaki proje ödevini belirlerken yeterli malzemesi olmadığını düşünen öğrenci, aşağıdaki proje hazırlama ilkelerinden öncelikle hangisine dikkat etmiştir?

A)Güncellik

B)Kaynak

C)İlgi çekicilik

D)Maliyet

E)Zaman

14)Denence cümleleri soru şeklinde de olabilir.

Aşağıdakilerden hangisi bir denence  cümlesi değildir?

A)Bu gün yağmur yağacak mı?

B)Yüksekten bırakılan cisim düşer mi?

C)Uzayda ağırlık değişir mi?

D)Yıldızlar yön bulmamızı sağlar mı?

E)Isınan su buharlaşır mı?

15)Bir olayın, varlığın ya da niceliğin çeşitli durumlarını göstermeye veya birkaç şey arasında karşılaştırma yapmaya yarayan çizgilerden oluşmuş şekil.

Yukarıdaki verilen açıklamaya en uygun kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A)İstatistik

B)Grafik

C)Anket

D)Monografi

E)Gözlem

16)Bir bilim adamı, çalışmaya başlamadan önce “Ne yapacağımı, çalışmanın ne zaman biteceğini önceden bilirim.” diyorsa bunu aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade eder?

A)Yöntem

B)Maliyet

C)Süre

D)Planlama

E)Amaç

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanları (D), yanlış olanları (Y) harfi ile işaretleyiniz.

1)Geçerlilik, denece için kullanılan malzeme ve materyallerin amaca hizmet etmemesidir.  (  Y   )

2)Bilgi alınacak kişi ile yapılan konuşmaya monografi denir.  (  Y   )

3)Toplumsal araştırmalarda bilgi toplarken örneklem tekniği kullanılır.  (  D   )

4)Rakamsal verilerin planlı şekilde toplanması, gruplanması istatistiki işlemdir.  ( D    )

C.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.

1.Araştırılan problemle ilgili öne sürülen, doğruluğu veya yanlışlığı henüz test edilmemiş önermelere ……denence……………. denir.

2.Herhangi bir konuyla ilgili durum ve tutumu belirlemek için düzenlenmiş ayrıntılı ve kapsamlı soru dizisine ………anket……….. denir. 

132450
0
0
Yorum Yaz